Boothuis

Voor wie

Indien je minstens 18 jaar bent, op zoek bent naar een aangepaste woonvorm en in het bezit bent van een goedkeuring uitgaande van het Vlaams Agentschap, kun je je aanmelden in het Boothuis.
Ouders, familieleden, vrienden of begeleiders van personen met een verstandelijke beperking met een woonvraag, kunnen steeds bij ons terecht voor meer informatie.

Aanbod

Iedere persoon met een hulpvraag rond wonen kan een beroep doen op onze maatschappelijke dienst, die dan een gepast antwoord tracht te bieden. Indien er bij ons geen plaats is, helpen we u graag in contact te komen met andere diensten en voorzieningen. Ook voor administratieve vragen kunt u bij ons terecht.

Werking

Onze werking steunt zich op volgende vijf pijlers: dagbesteding, inspraak, individuele begeleiding, handelingsplanning en vorming.

 • Dagbesteding
  De dagbesteding bestaat onder andere uit huishoudelijk werk : boodschappen doen, koken, wassen, strijken, kamer onderhouden,… Daarnaast wordt de vrije tijd per bewoner op een gepaste manier ingevuld, vertrekkende van de eigen interesses en vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn zwemmen, fitness, netbal, wandelen, uitstappen, puzzelen, muziek beluisteren, tv kijken. Sommige bewoners hebben ook een job buiten het Boothuis. Het gaat dan om onder andere vrijwilligerswerk in de speel-o-theek, de bibliotheek, de zorgboerderij of het Vlot. De invulling hangt af van de specifieke interesses en bekwaamheden.
 • Inspraak
  Elke maandagnamiddag is er een bewonersvergadering. Dan zitten alle bewoners en enkele begeleiders samen om de weekplanning te overlopen, de voorbije week te bespreken, het menu te bepalen, … De bewoners kunnen dan ondermeer hun vragen stellen en moeilijke kwesties aankaarten. Er wordt op toegezien dat iedereen evenveel inspraak heeft in deze vergadering. Personen die minder mondig zijn worden bijgevolg aangemoedigd om ook hun zegje te doen.
  Ook in het dagdagelijkse leven in het Boothuis trachten we de inspraak van bewoners zoveel mogelijk te stimuleren en effectief in te gaan op hun voorstellen, wensen en verlangens.
 • Handelingsplanning
  Samen met de bewoner stelt de individuele begeleider een aangepast handelingsplan op. We laten de bewoner vertellen over zijn familie en vrienden en bekijken samen hoe we contact kunnen blijven houden, alsook hoe we het sociaal netwerk desgewenst kunnen uitbreiden. Daarnaast bespreken we de dromen, wensen en toekomstplannen van elke bewoner. Wat wil die persoon nog doen, maken, bereiken, … en hoe kunnen we daar samen aan werken?
 • Vorming
  We zijn van mening dat mensen een leven lang kunnen bijleren. Daarom brengen we de bewoners en hun familie op de hoogte van externe vorming die georganiseerd wordt. Ook intern bundelen we onze krachten en geven we zelf vorming rond bepaalde thema’s, zoals sociale vaardigheden, het verkeer, computer- en internetgebruik en relaties en seksualiteit.
  Ook begeleiders moeten op de hoogte blijven van recente tendensen en ontwikkelingen in het werkveld. Het is dan ook nodig om regelmatig te evalueren waar hiaten zitten in onze kennis en welke vaardigheden nog kunnen aangescherpt worden, om daar dan adequaat op in te spelen door het volgen van vorming ten behoeve aan onze bewoners.
 • Individuele begeleiding en begeleidingsplan
  Bij de start van een bewoner wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, waarin we een beeld trachten te vormen van wie de persoon is, wat zijn mogelijkheden en kwaliteiten zijn en op welke gebieden hij of zij ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning wordt geboden door het hele team, maar in het bijzonder door de individuele begeleider. De individuele begeleider functioneert als een soort vertrouwenspersoon voor de bewoner, maar is ook het aanspreekpunt bij alle kwesties die over de bewoner handelen. Contacten met het sociaal netwerk, helpen uitbouwen van vrije tijd, op zoek gaan naar vrijwilligerswerk, moeilijke kwesties aankaarten, e.d. zijn de verantwoordelijkheid van de toegewezen individuele begeleider.

Contact

Het Boothuisdownload
Vissersstraat 31
8301 Knokke Heist
050 42 32 19